برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • این مقاله در جای دیگری به چاپ نرسیده است
  • این مقاله بر اساس فرمت مجله تهیه شده است
  • متعهد می شوم که در صورت پذیرش مقاله مبلغ يك میلیون و پانصد هزار ریال جهت چاپ مقاله پرداخت نمایم
راهنمای نگارش مقاله فارسی:


الف- روش نگارش متن مقاله:
مقاله باید برروی کاغذ 21*28 سانتی متری (A4) با فاصله سه سانتی متری ازسمت راست،5/2 سانتی متر سمت چپ و5/2 سانتی متر از بالا و پایین صفحه و 5/1 سطر فاصله بین خطوط با حروف خوانا تایپ شود. فونت متن فارسی زر-13 (Zar13) و عناوین درجه اول ودوم به ترتیب 12و11 ضخیم (Bold) وعنوان مقاله 14 ضخیم باشد. شماره گذاری سطر ها (Line number) به صورت مداوم باشد. عنوان جدول و شکل 11 ضخیم و متن جدول 11 معمولی (Regular) و حروف وکلمات انگلیسی Times New Roman11 باشد.کلیه صفحات مقاله باید دارای قطع یکسان باشند. در متن مقاله بجز اسامی علمی جنس و گونه ها (به صورت ایتالیک) و منابع لاتین نباید از واژه های خارجی استفاده شود و در صورت ضرورت با قراردادن شماره در پانویس صفحات‌آورده شوند. کلیة صفحات مقاله باید دارای شماره صفحه بوده وحتی الامکان از 20 صفحه تجاوز نکند. مقالات ارسالی باید با نرم افزار97-2003 MS-WORD تایپ شود.

ب – نحوة تهیه مقاله :
برای هر مقاله دو فایل جداگانه به شرح ذیل آماده شود:

1 – فایل مشخصات نگارنده یا نگارندگان: این فایل باید شامل نام و نام خانوادگی، درجه علمی، محل خدمت و آدرس دقیق پستی (و پست الکترونیکی) نویسندگان به همراه نگارنده اصلی که مسئولیت پیگیری مقاله را به عهده دارد باشد.

2- فایل متن مقاله: این فایل باید /شامل عنوان (بدون نام نویسندگان)، چکیده و واژه های کلیدی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، فهرست منابع و خلاصة انگلیسی برای مقالات فارسی و بالعکس بوده و اصول زیر در تهیة آن رعایت شود:

الف)عنوان مقاله که در وسط صفحة اول نوشته می شود باید خلاصه، واضح و بیان کنندة موضوع تحقیق بوده وحتی الامکان از 20 کلمه تجاوز نکند.

ب) چکیده نباید از 250 کلمه تجاوز کرده و تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود. چکیده در عین اختصار باید محتوای مقاله و برجسته ترین نتایج آن را بدون استفاده از جدول یا شکل و کلمات اختصاری تعریف نشده، ارائه کند.

ج) پس از چکیده، واژه های کلیدی به نحوی که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده کرد آورده شود.

د) مقدمه باید شامل بیان مسئله تحقیق، سوابق پژوهشی مربوط به تحقیق و توجیه ضرورت و نیز ذکر اهداف تحقیق ارائه شده در مقاله باشد.

ه) مواد و روش ها باید کاملا گویا و روشن بوده و در آن نحوة اجرای آزمایش همراه با روش پردازش و تحلیل داده ها با ذکر منابع بوضوح ارائه شود. حتی المقدور از شرح جزئیات اندازه گیری ها پرهیز شود. چنانچه در قسمت مواد و روش ها، معادلات ریاضی ارائه می شود کلیه اجزاء معادله دقیقا تعریف شده و در صورتیکه معادلات توسط نگارنده (یا نگارندگان) استخراج شده نحوة حصول آن آورده شود.

و) نتایج و بحث باید بصورت توام ارائه شود. در نتایج یافته های تحقیق ارائه شده و در بحث تفسیر نتایج باستناد به منابع علمی مرتبط با موضوع صورت گیرد. عنوان جداول در بالا و عنوان شکلها در پایین آنها آورده شود. این عناوین باید گویای کامل نتایج ارائه شده در جدول یا شکل بوده و کلیة اطلاعات و تعاریف لازم را در برداشته باشند. از کلماتی نظیر نمودار، گراف، نقشه، تصویر و نظایر آن خودداری شده و تنها از واژه «شکل» استفاده شود. شکلها و جداول در داخل متن در محل مناسب مرتبط با متن جاگذاری شود.کلیة نتایج باید در مقیاس متریک (SI) بوده و نتایج عددی تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه گردد.

ز) ذکر منابع در متن مقاله با ارجاع به نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار در انتهای جمله مربوطه صورت می گیرد مثال: (مرتضوی، 1386). اگر تعداد نویسندگان دو یا بیشتر بود کلمه همکاران اضافه شود مثال: (مرتضوی و همکاران، 1387). در صورتی که ابتدای جمله با ذکر منبع شروع شود، نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار (داخل پرانتز) آورده شود. برای مثال: شهیدی (1388).... برای منابع خارجی نیازی به ترجمه فارسی اسامی نیست و با رعایت موارد فوق اسامی لاتین استفاده شود، مثال (Williams, 1987)

ح) در صورت نیاز می توان تشکر و قدردانی از موسسات یا اشخاص را قبل از فهرست منابع، با ذکر عنوان ((قدردانی)) انجام داد.

ط) چکیده انگلیسی (همراه با عنوان) تا حد امکان منطبق با چکیده و عنوان فارسی بوده و در انتهای آن واژه های کلیدی آورده شوند.

ی) متن مقاله باید قبلا در هیچ مجله ای منتشر نشده باشد. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی به عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود. در صورتی که مقاله برای چاپ پذیرفته نشود عینا به صاحب اثر مسترد خواهد شد. مقالات توسط هیئت تحریریه و با همکاری هیئت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب طبق ضوابط خاص مجله به نوبت چاپ خواهد شد. مجله در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است.

ج - نحوه تنظیم فهرست منابع:
فهرست منابع مورد استفاده باید از منابع فارسی در ابتدا و منابع خارجی در ادامه باشد، که همگی به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده باشند

الف- مجلات علمی فارسی و خارجی نام خانوادگی نگارنده، حرف یا حروف اول نام نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد، شماره مجله و اولین و‌آخرین صفحات مقاله. تبصره: در صورتیکه مقاله با کمک بیش از یک نگارنده تهیه شده باشد: نام خانوادگی نگارنده اول، حرف اول نام نگارنده اول، نام خانوادگی نگارنده دوم، حروف اول نام نگارنده دوم آورده شود و بقیه موارد مشابه خواهد بود.

مثال:شهیدی نوقابی، م.، رضوی، س.م.ع.، بهزاد، خ. و حکیم زاده، و.، 1385، تاثیر فرآیند اولترافیلتراسیون بر شاخص های تصفیه و رنگبری شربت رقیق چغندر قند، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 38، 110-100. Vaisey, M., Brunon, M. & Cooper, J., 2006, Some sensory effects of hydrocolloid sols on sweetness. Journal of Food Science, 34(5), 397-400.

ب- کتابهای فارسی و خارجی نام خانوادگی نویسنده، حرف یا حروف اول نام نگارنده، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر، محل نشر و صفحات مورد استفاده.

مثال: الهامی راد، ا. ح. و یاورمنش، م.، 1385، مبانی سینتیک واکنش ها در مواد غذایی، انتشارات بیهق، 128-121. تبصره 1: در صورتیکه مطلبی از کتابهای تک نگاشت یا مجموعه مقالات همایشها گرفته شده باشد: نام خانوادگی نگارنده، حرف اول نام، تاریخ، عنوان و پس از عنوان به صورت زیر عمل شود (مثال) In: Jones, ed. و پس از آن نام کتاب یا مجموعه مقالات، ناشر و محل نشر و در انتها شماره صفحات آورده شود.

ج- در صورتیکه مطلبی از اینترنت گرفته شده باشد به صورت زیر ذکر شود: Auern, Nicols."Bibliography on Evaluating Internet Resources" Virginina University Library, 25 Dec 1998 [on-line]. http://www.lib.vt.edu/research/libinst.htm1 [15 Jun 2001].

تبصره 2: در کلیه موارد فوق رعایت قراردادن کاما، نقطه و ... براساس استانداردهای موجود ضروری است.

تبصره 3: در صورتیکه از یک نگارنده (یا نگارندگان) چندین مرجع مورد استفاده قرار گیرد ترتیب درج آنها بر سال انتشار از قدیم به جدید است و در صورتیکه مقالات منفرد و مشترک از یک نویسنده ارائه شود ابتدا مقالات منفرد و سپس مقالات مشترک آورده شود.

د- نحوه ارسال مقاله:
ارسال مقاله بصورت آنلاین و از طریق ثبت نام در سیستم آنلاین وب سایت مجله به آدرس http://ifstrj.um.ac.ir/index.php/food_tech امکانپذیر می باشد. بدیهی است کاربرانی که قبلاً ثبت نام کرده اند و نام کاربری و کلمه عبور دریافت کرده اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند و با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد سایت شده و پس از طی مراحل سابمیت مقاله جدید را انجام می دهند.


فایل راهنمای نویسندگان


تعهدنامه مقاله کامل پژوهشی


تعهدنامه مقاله کوتاه پژوهشی

نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.