دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی فارسی

تعداد مشاهده : 137 صفحه 699-713 PDF
تعداد مشاهده : 252 صفحه 725-741 PDF
تعداد مشاهده : 136 صفحه 755-765 PDF
تعداد مشاهده : 80 صفحه 767-776 PDF
تعداد مشاهده : 94 صفحه 777-787 PDF
تعداد مشاهده : 80 صفحه 803-815 PDF
تعداد مشاهده : 226 صفحه 817-827 PDF

ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس ایزوله شده از پنیر سنتی متال بر زمان ماندگاری دوغ

سعید افضلی; محمد رضا عدالتیان دوم; محمد باقر حبیبی نجفی; مصطفی مظاهری تهرانی
تعداد مشاهده : 75 صفحه 829-846 PDF
تعداد مشاهده : 80 صفحه 847-864 PDF
تعداد مشاهده : 136 صفحه 929-943 PDF