اصلاح روش تولید سنتی شیره انگور
1. اصلاح روش تولید سنتی شیره انگور

(صغحات 11-17) محمدجوا (صغحات 11-17) محمدجواد احتشامی معین آبادی؛ محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست؛ M.B. محمدباقر حبیبی نجفی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1i1.207

چکیده
  بررسی ها نشان داده است که استفاده از خاک رس طبیعی که در تولید سنتی شیرة انگور بکار گرفته می‌شود موجب ورود مقادیر قابل توجهی از امـلاح به محصول نهایی می‌گردد که در دراز مدت می تواند برای مصرف کننده مضر ...  بیشتر