فرمولاسیون نوشابه گازدار با استفاده از عرق بید مشک وارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی آن درطی نگهداری
1. فرمولاسیون نوشابه گازدار با استفاده از عرق بید مشک وارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی آن درطی نگهداری

(صفحات 27-39) امیرحسین الهامی راد (صفحات 27-39) امیرحسین الهامی راد؛ علی اصغر محمدی علی اصغر محمدی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i1.223

چکیده
  در این پژوهش از عرق بیدمشک جهت تولید نوشابه گازدار استفاده شد. بدین منظور نسبتهای مختلفی از عصاره حاصل از تقطیر گیاه، آب گازدار، اسید سیتریک و شکر با یکدیگر مخلوط گردیدند.16 فرمول تولید شده از نوشابه بیدمشک ...  بیشتر
شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله در سردخانه
2. شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله در سردخانه

(صفحات19-26) امیرحسین ال (صفحات19-26) امیرحسین الهامی راد؛ فخری شهیدی فخری شهیدی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1i1.208

چکیده
  در رب فله ای که در اغلب کارخانه های داخل به صورت کنسانتره (بابریکس 40-35) تولید می شود سطح آلودگی قارچی محصول بالاست . چرا که رب تولید شده بلافاصله پس از تغلیظ ، در شرایط غیر اسپتیک در داخل بشکه به صورت فله ...  بیشتر