تاثیر ترکیبی بسته‌بندی تحت خلاء وعصاره چای سبز بر تغییرات کیفی ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) طی نگهداری در یخچال
1. تاثیر ترکیبی بسته‌بندی تحت خلاء وعصاره چای سبز بر تغییرات کیفی ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) طی نگهداری در یخچال

فاطمه خدری؛ آی ناز خدانظری

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 533-542

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.39226

چکیده
  در پژوهش حاضر تاثیر بسته‌بندی تحت خلاء بر تغییرات کیفی ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) نگهداری شده با و بدون عصاره چای سبز (1 گرم‌بر‌لیتر، عصاره چای سبز) در طی نگهداری در یخچال (ºC 1±4) به مدت 10 روز مورد مطالعه قرار ...  بیشتر