بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی شیر-آب انار در طی دوره نگهداری
1. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی شیر-آب انار در طی دوره نگهداری

الناز قاسم تبار؛ سید امیرحسین گلی؛ علی نصیرپور

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i4.31335

چکیده
  شیر و آب میوه به علت ارزش تغذیه ای فراوان مصرف گسترده ای در میان افراد جامعه دارند. آب انار علی رغم ویژگی های منحصر به فرد تغذیه‌ای، قدمت مصرف دیرینه ای در کشور ما دارد و محصول شیر- آب انار با خصوصیات تغذیه ...  بیشتر