خصوصیات رئولوژیکی عصاره شیرین‌بیان
1. خصوصیات رئولوژیکی عصاره شیرین‌بیان

حجت کاراژیان؛ احسان حسینی بای؛ حبیب اله میرزایی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 193-200

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i1.37539

چکیده
  شیرین‌بیان یکی از مهمترین گیاهان دارویی و صنعتی است که در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. ریشه شیرین‌بیان ترکیبات متنوعی دارد. عصاره آبی ریشه شیرین‌بیان بدلیل خواص فیزیکی عملکردیش کاربردهای متنوعی در ...  بیشتر