بررسی اثر تشدیدکنندگی برخی از مواد نگهدارنده بیولوژیکی و شیمیایی
1. بررسی اثر تشدیدکنندگی برخی از مواد نگهدارنده بیولوژیکی و شیمیایی

(صفحات11-21) آمنه نصر (صفحات11-21) آمنه نصر؛ روحاکسری کرمانشاهی روحاکسری کرمانشاهی؛ ایرج نحوی ایرج نحوی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1i2.214

چکیده
  یکی از راههای نگهداری غذا افزودن مواد نگهدارنده3 به آن است. اما اغلب یک ماده نمی‌تواند یک فراورده را به اندازه کافی محافظت نماید. بنابراین لازم است که سیستم محافظی ایجاد شود که بر محدودیت‌هایی که هر یک ...  بیشتر