مقایسه روشهای استخراج پیگمان (کاروتنوئید) از مخمر
1. مقایسه روشهای استخراج پیگمان (کاروتنوئید) از مخمر

(صفحات33-42) سیدهادی رضوی (صفحات33-42) سیدهادی رضوی؛ کرامت الله رضایی کرامت الله رضایی؛ ایوان مارک ایوان مارک

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1i2.216

چکیده
  دراین تحقیق، استخراج کاروتنوئید ها از یک سوش مخمرجدید Sporobolomyces ruberrimus H110 توسط روشهای مختلف فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. استفاده ار غلظت های مختلف اسید کلرید ریک (2/0 و 5/0 نرمال) در دو ...  بیشتر