بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران
1. بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران

سید محمد علی رضوی؛ سمیرا یگانه زاد سمیرا یگانه زاد؛ علیرضا صادقی علیرضا صادقی؛ شیرین ابراهیم زاده شیرین ابراهیم زاده؛ اعظم نیازمند اعظم نیازمند

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i1.225

چکیده
  در این مطالعه، خواص هندسی، ثقلی و اصطکاکی چهار واریته کانولای متداول در ایران (به نامهای اس ال ام، هایولا، اکاپی و اورینت) با میانگین رطوبتی 5/6% مورد بررسی قرار گرفت. خواص هندسی و ثقلی شامل: طول و قطر دانه، ...  بیشتر