بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری
1. بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری

(صفحات 65-72) بهزاد ناصحی (صفحات 65-72) بهزاد ناصحی؛ سید علی مرتضوی؛ سیدمحمدعلی رضوی سیدمحمدعلی رضوی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1i2.219

چکیده
  بررسی تغییرات ویژگی های حرارتی نان های ایرانی در مقایسه با نان باگت طی چهار روز نگهداری در دمای اتاق و تعیین رابطه بین این تغییرات ومیزان توسعه بیاتی، اهداف این پژوهش بودند. بدین منظور، نان های اصلی ایرانی، ...  بیشتر