بهینه سازی فرآیند تولید شیرگیاهی از دانه کامل وکنجاله کنجد بر اساس ذائقه مصرف کنندگان ایرانی
1. بهینه سازی فرآیند تولید شیرگیاهی از دانه کامل وکنجاله کنجد بر اساس ذائقه مصرف کنندگان ایرانی

(صفحات 15-26) محمدحسین حداد خداپرست (صفحات 15-26) محمدحسین حداد خداپرست؛ M.B. محمدباقر حبیبی نجفی؛ امیرحسین الهامی راد امیرحسین الهامی راد؛ نسیم دیواندری نسیم دیواندری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i1.222

چکیده
  یکی از محصولات پروتئینی دانة کنجد، عصارة شیر مانندی است که در سالهای اخیر در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استقبال چشمگیر قرار گرفته است. این تحقیق نیز جهت شناساندن این محصول و بهبود کیفیت ...  بیشتر