استخراج روغن از دانه‌های کانولا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی
1. استخراج روغن از دانه‌های کانولا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی

(صفحات 41-51) احسان جناب (صفحات 41-51) احسان جناب؛ کرامت الله رضایی کرامت الله رضایی؛ زهر امام جمعه زهر امام جمعه

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i1.224

چکیده
  روغن دانه‌های کانولا از نوع اکاپی دو صفر خرد و پخته شده به وسیلۀ دی اکسید کربن فوق بحرانی در فشار34 مگاپاسکال و دمای 40 درجه سانتی گراد و نیز حلال تجاری AW406 استخراج گردید. حلالیت روغن در دی اکسید فوق بحرانی ...  بیشتر