تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 2- تعیین مقدار بهینه ژلاتین، زمان و دمای فرآوری با بنتونیت
1. تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 2- تعیین مقدار بهینه ژلاتین، زمان و دمای فرآوری با بنتونیت

(صفحات 63-75) بیوک آقا فریمانی (صفحات 63-75) بیوک آقا فریمانی؛ محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست؛ جواد حصاری جواد حصاری؛ عزت الله رضایی عراقی عزت الله رضایی عراقی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i1.226

چکیده
  هدف از این بررسی بهینه‌سازی تصفیه شربت خام نیشکر با استفاده از بنتونیت جهت تولید قند مایع طبیعی یا عسل نیشکر می باشد. مواد غیرقندی موجود در شربت خام نیشکر شامل: ترکیبات رنگی، پلی‌ساکاریدها، صمغ ها، ...  بیشتر