کاربرد کاروتنوئیدهای استخراجی از گوجه فرنگی در مواد غذایی حرارت دیده و سرد و بررسی پایداری آن در طول زمان نگهداری
1. کاربرد کاروتنوئیدهای استخراجی از گوجه فرنگی در مواد غذایی حرارت دیده و سرد و بررسی پایداری آن در طول زمان نگهداری

(صفحات 13-22) الهام خانی پور (صفحات 13-22) الهام خانی پور؛ جواد کرامت جواد کرامت؛ سیدهاشم حسینی پرور سیدهاشم حسینی پرور؛ علی معتمدزادگان علی معتمدزادگان؛ آزاده قربانی آزاده قربانی؛ سید احمد شهیدی یاساقی سید احمد شهیدی یاساقی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i2.338

چکیده
  93 درصد کاروتنوئیدهای موجود درگوجه فرنگی را لایکوپن تشکیل می‌دهد. این رنگدانه دارای اثرات فیزیولوژیکی مهم و مفیدی در بدن انسان می‌باشد و خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهد. درسالهای اخیر با وجود اثرات ...  بیشتر