تحلیل سینتکی، محاسبه توان مصرفی و تعیین ضریب ایمنی ماشین پوست کن پسته نوع دو قفسه ای ساینده
1. تحلیل سینتکی، محاسبه توان مصرفی و تعیین ضریب ایمنی ماشین پوست کن پسته نوع دو قفسه ای ساینده

(صفحات 37-44) اسماعیل محمودی (صفحات 37-44) اسماعیل محمودی؛ کریم خضابی خسرقی کریم خضابی خسرقی؛ علی جعفری علی جعفری

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.351

چکیده
  پسته یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشورمان می‌باشد که سالانه وقت و هزینه‌های زیادی صرف فرآوری آن می‌شود. از این رو انجام پژوهش‌های علمی و کاربردی در زمینه توان مصرفی فرآیندهای مختلف فرآوری پسته، می‌تواند ...  بیشتر