تعیین ضریب نفوذ موثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال
1. تعیین ضریب نفوذ موثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال

وحید محمدپور کاریزکی؛ محمدتقی حامد موسویان محمدتقی حامد موسویان؛ احمد اعتمادی احمد اعتمادی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1759

چکیده
  خشک کردن یکی از مراحل مهم فرآوری پسته است . در این پژوهش , جهت تعیین ضریب نفوذ موثر ، انرژی فعالیت و سینیتیک خشک ش دن پسته ، یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد . مدلهای تجربی مختلفی ...  بیشتر