راههای کنترل قارچ آسپرژیلوس فلاووس مهمترین عامل تولید آفلاتوکسین در پسته به منظور افزایش صادرات این محصول
1. راههای کنترل قارچ آسپرژیلوس فلاووس مهمترین عامل تولید آفلاتوکسین در پسته به منظور افزایش صادرات این محصول

صفحات 21-27 حسین صارمی صفحات 21-27 حسین صارمی؛ سید محمود اخوت سید محمود اخوت؛ هانیه صارمی هانیه صارمی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1777

چکیده
  اصولاً درختان پسته در مناطقی مورد کشت قرار می گیرند که از نظر عوامل مهم اکولوژیکی مانند حرارت و رطوبت، مطلوب فعالیت قارچ آسپرژیلوس فلاووس می باشد. از طرفی میوه پسته حاوی موادی است که نه تنها فعالیت قارچ ...  بیشتر