تاثیر تیماردهی شیر خام خنک با co2 پرتئولیز بر ویژگی های حسی شیر خام
1. تاثیر تیماردهی شیر خام خنک با co2 پرتئولیز بر ویژگی های حسی شیر خام

رویا فتحی تیل؛ جواد حصاری جواد حصاری؛ عادل احمدی زنوز عادل احمدی زنوز

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1781

چکیده
  اثرات تیماردهی شیر خام خنک توسط CO2 بر روی پروتئولیز و لیپولیز شیر مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 4 تیمار بر روی شیر خام (شیر خام بدون استفاده از CO2 (نمونه شاهد) و شیر خام با استفاده از تزریق CO2 تا مقادیر ...  بیشتر