بررسی فرایند سنتی تولید نبات و معایب آن
1. بررسی فرایند سنتی تولید نبات و معایب آن

صفحات 23 - 35 علی غلامحسین پور صفحات 23 - 35 علی غلامحسین پور؛ محمد الهی محمد الهی؛ محمدجواد وریدی محمدجواد وریدی؛ فخری شهیدی فخری شهیدی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1782

چکیده
  نبات کریستال رشد یافته ساکارز می باشد که مکان اولیه تولید آن ایران و هندوستان ذکر شده است ، در فر این د تولید نبات کریستالهای درشت ساکارز در اثر سرد نمودن محلول فوق اشباع شکر تولید می گردند. این روش سنتی ...  بیشتر