مقایسه استفاده از انواع مختلف خمیر ترش در میزان اسید فیتیک نان سنتی ایران(لواش)
1. مقایسه استفاده از انواع مختلف خمیر ترش در میزان اسید فیتیک نان سنتی ایران(لواش)

صفحات 19 - 31 زهره دیدار صفحات 19 - 31 زهره دیدار؛ سید مهدی سیدین اردبیلی سید مهدی سیدین اردبیلی؛ مریم میزانی مریم میزانی؛ محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست؛ علیرضا قائمی علیرضا قائمی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i2.2079

چکیده
  استفاده از گونه‌های مختلف باکتریهای اسید لاکتیک از جمله روشهای کاهش میزان اسید فیتیک در محصولات پخت محسوب می‌گردد.در این تحقیق تأثیر تهیه خمیر ترش توسط گونه‌های های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس ...  بیشتر
تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل
2. تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل

صفحات 47 - 55 محمدعلی غیوراصلی صفحات 47 - 55 محمدعلی غیوراصلی؛ محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست؛ مهدی کریمی مهدی کریمی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i2.2082

چکیده
  در این تحقیق تاثیر اسید اسکوربیک و آنزیم آلفا آمیلازهم بر خصوصیات رئولوژیکی و حجم مخصوص نان اشترودل مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق از آنزیم درسه سطح صفر،300و500 ppm واز اسید اسکوربیک در سه سطح صفر،100و200 ...  بیشتر
بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف صمغ های کربوکسی متیل سلولز و ثعلب با صمغ دانه بالنگو شیرازی بر خصوصیات بستنی سخت خامه ای
3. بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف صمغ های کربوکسی متیل سلولز و ثعلب با صمغ دانه بالنگو شیرازی بر خصوصیات بستنی سخت خامه ای

صفحات 37 - 47 مریم بهرام پرور صفحات 37 - 47 مریم بهرام پرور؛ محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست؛ اسعد محمدامینی اسعد محمدامینی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1783

چکیده
  یکی از مواد مهم فر مولاسیون بستنی، پایدار کننده ها می باشند که با هدف ا یجاد نرمی در پیکره و بافت، یکنواختی در محصول، افز ایش مقاومت به ذوب ، کاهش رشد کر یستال های یخ و لاکتوز در دوره ی نگهدار ی و ... اضافه ...  بیشتر