بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا
1. بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا

رضا فرهوش؛ رضا فرهوش رضا فرهوش؛ سید محمد علی رضوی سید محمد علی رضوی؛ سید محمود موسوی سید محمود موسوی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i1.9366

چکیده
  در پژوهش حاضر، رشد میسلهای فسفولیپیدی موجود در روغن کانولا بر اثر پیش تیمار شیمیایی و جداسازی آنها از طریق بکارگیری تکنولوژی غشایی مورد بررسی قرار گرفت. محلولهای آبی کلرید کلسیم (1 درصد وزنی) و EDTA (150 میلی ...  بیشتر
تغییرات خصوصیات فیزیکی و کیفی شربت ساکارز انورته شده
2. تغییرات خصوصیات فیزیکی و کیفی شربت ساکارز انورته شده

محمد الهی محمد الهی؛ سید محمد علی رضوی سید محمد علی رضوی؛ زهره براتیان قرقی زهره براتیان قرقی؛ پرنیان پزشکی پرنیان پزشکی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i2.7818

چکیده
  قند انورت، مخلوطی از گلوکز و فروکتوز می باشد و از هیدرولیز اسیدی و یا آنزیمی ساکارز بدست می آید. قند انورته به علت خصوصیات خاص خود نظیر میزان شیرینی، خاصیت رطوبت پذیری، میزان کریستاله پذیری، مزه و طمع ...  بیشتر
تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر
3. تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر

سید محمد علی رضوی؛ سید محمد علی رضوی سید محمد علی رضوی؛ میرخلیل پیروزی فرد میرخلیل پیروزی فرد

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1784

چکیده
  در این مقاله تاثیر متغیرهای عملیاتی فرآیند میکروفیلتراسیون بر شاخص های کارایی غشاء میکروفیلتر طی تصفیه شربت خا م چغندر قند مورد مطالعه قرار گرفته است . طی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند، ...  بیشتر
اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده
4. اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده

مصطفی مظاهری تهرانی؛ سید محمد علی رضوی سید محمد علی رضوی؛ حامد طلاکار حامد طلاکار

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1786

چکیده
  با توجه به معایب زیاد تولید سنتی ماست غلیظ شده با استفاده از صافی های پارچه ای، تلا شهای زیادی برای مکانیزه کردن فرایند در مقیاس صنعتی صورت گرفت هاست. استفاده از سیستم های غشایی به ویژه فراپالایش در تغلیظ ...  بیشتر