تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر
1. تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر

سید محمد علی رضوی؛ سید محمد علی رضوی سید محمد علی رضوی؛ میرخلیل پیروزی فرد میرخلیل پیروزی فرد

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1784

چکیده
  در این مقاله تاثیر متغیرهای عملیاتی فرآیند میکروفیلتراسیون بر شاخص های کارایی غشاء میکروفیلتر طی تصفیه شربت خا م چغندر قند مورد مطالعه قرار گرفته است . طی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند، ...  بیشتر