مقایسه استفاده از انواع مختلف خمیر ترش در میزان اسید فیتیک نان سنتی ایران(لواش)
1. مقایسه استفاده از انواع مختلف خمیر ترش در میزان اسید فیتیک نان سنتی ایران(لواش)

صفحات 19 - 31 زهره دیدار صفحات 19 - 31 زهره دیدار؛ سید مهدی سیدین اردبیلی سید مهدی سیدین اردبیلی؛ مریم میزانی مریم میزانی؛ محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست؛ علیرضا قائمی علیرضا قائمی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i2.2079

چکیده
  استفاده از گونه‌های مختلف باکتریهای اسید لاکتیک از جمله روشهای کاهش میزان اسید فیتیک در محصولات پخت محسوب می‌گردد.در این تحقیق تأثیر تهیه خمیر ترش توسط گونه‌های های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس ...  بیشتر