مقایسه و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تقلبات عسل‌های منطقه شیراز تولید شده در فصول مختلف
1. مقایسه و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تقلبات عسل‌های منطقه شیراز تولید شده در فصول مختلف

صفحات 57 - 69 حمیدرضا قیصری صفحات 57 - 69 حمیدرضا قیصری؛ امیررضا حمیدیان شیرازی امیررضا حمیدیان شیرازی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i2.2083

چکیده
  عسل همان شیرابه گیاهان است که بوسیله زنبور عسل جمع آوری شده و پس از تغییر ماهیت در کندو ذخیره می‌شود. خواص ظاهری عسل مانند رنگ، عطر، بو و غلظت به منطقه پرورش زنبور، آب و هوا و فصل برداشت بستگی دارد. به منظور ...  بیشتر