تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت
1. تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت

(صفحات 63-74) رضا ابوالقاسمی نجف آبادی (صفحات 63-74) رضا ابوالقاسمی نجف آبادی؛ باقر عمادی؛ محمدحسین آق خانی محمدحسین آق خانی؛ شهرام بیرقی طوسی شهرام بیرقی طوسی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i1.3399

چکیده
  بافت میوه‌ در مراحل مختلف رشد و انبارداری تغییر کرده و می توان با بررسی خصوصیات آن، به مرحله رسیدگی میوه دست پیداکرد. امواج فراصوت ضمن عبور از داخل بافت میوه، بسته به نوع بافت و تراکم آن، تضعیف گردیده ...  بیشتر