بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین به دست آمده از زعفران
1. بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین به دست آمده از زعفران

(صفحات 57-64) قدیر رجب زاده (صفحات 57-64) قدیر رجب زاده؛ غلامرضا ملک زاده غلامرضا ملک زاده؛ علی شریف علی شریف

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.3436

چکیده
  Comparative extraction of saffron oleoresin in different extraction methods and solvents  بیشتر