بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ
1. بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ

سید محمد علی رضوی؛ یونس زاهدی یونس زاهدی؛ هادی مهدویان مهر هادی مهدویان مهر

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i2.3738

چکیده
  دانه بارهنگ دارای خواص داروئی و تغذیه ای متعددی می باشد، لذا دانستن خواص مهندسی آن در طراحی تجهیزات پس از برداشت ضروری است. در این تحقیق خواص مهندسی دانه بارهنگ، به دلیل تولید موسیلاژ توسط دانه، فقط در ...  بیشتر