تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته‌ در دوره‌ی رسیدن انگور سفید بیدانه
1. تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته‌ در دوره‌ی رسیدن انگور سفید بیدانه

علی حسن‌پور علی حسن‌پور؛ محسن اسمعیلی محسن اسمعیلی؛ اسعد مدرس مطلق اسعد مدرس مطلق؛ علاالدین رحمانی‌دیدار علاالدین رحمانی‌دیدار؛ مقداد نصیری مقداد نصیری

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i4.9290

چکیده
  در این مطالعه برای تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در دوره رسیدن انگور سفید بیدانه، نمونه ی میوه تازه طی هفت هفته‌ی متوالی، از پانزدهم شهریور تا بیست وششم مهرماه، از یک باغ انگور برداشت گردید. در ...  بیشتر
تاثیر فرآیند خشک کردن نهایی با مایکروویو و هوای داغ بر پارامترهای خشک کردن انگور خشک شده
2. تاثیر فرآیند خشک کردن نهایی با مایکروویو و هوای داغ بر پارامترهای خشک کردن انگور خشک شده

(صفحات 108-122) راضیه ده بوره (صفحات 108-122) راضیه ده بوره؛ محسن اسمعیلی محسن اسمعیلی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i2.3740

چکیده
  در این مطالعه امکان استفاده از روش مایکروویو برای خشک کردن نهایی دو نوع انگور خشک شده(آفتابی و تیزابی) بررسی گردید. بدین منظور نمونه های مورد مطالعه در حمام آب با دما ( C 45 و 25) و زمان ( 60 و30 دقیقه) معین شستشو ...  بیشتر