بررسی تغییرات خواص فیزیکی و ریزساختاری و مدلسازی ریاضی چروکیدگی پیاز به کمک خشک کن هوای داغ
1. بررسی تغییرات خواص فیزیکی و ریزساختاری و مدلسازی ریاضی چروکیدگی پیاز به کمک خشک کن هوای داغ

صدیقه abbasi؛ سید محمود موسوی سید محمود موسوی؛ محبت محبی محبت محبی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i1.9369

چکیده
  در این مطالعه اثر دمای هوای خشک کننده بر روی چروکیدگی، آبگیری مجدد و ریز ساختار پیاز خشک شده )قطر mm30 و ضخامت mm2/0±3) مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط مختلف خشک کردن باعث تغییرات ساختاری قابل ملاحظه ای در ...  بیشتر
تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا
2. تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا

آتنا پاسبان؛ محبت محبی محبت محبی؛ احمد احتیاطی احمد احتیاطی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i4.9281

چکیده
  امروزه کنترل کیفیت نان، به ویژه در حجم وسیع تولید، ضرورت کاربرد روش های جدید را ایجاب می نماید. در این پژوهش تحلیل تصویر مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا در دو زمان نگهداری انجام گرفت. میانگین اندازه حفرات ...  بیشتر
مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ
3. مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ

صدیقه abbasi؛ سید محمود موسوی سید محمود موسوی؛ محبت محبی محبت محبی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i3.9106

چکیده
  هدف اصل این مقاله بدست آوردن و بررسی داده های آزمایشگاهی مربوط به خشک کردن پیاز به کمک خشک کن غیر مداوم کابینتی و مدلسازی این فرآیند است. برای انجام این کار تعدادی مدل تجربی و رگرسیونی جهت برازش داده های ...  بیشتر
بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی برکینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی سیب زمینی با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی
4. بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی برکینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی سیب زمینی با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی

محمدرضا امیریوسفی؛ محبت محبی محبت محبی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i2.3741

چکیده
  خشک کردن اسمزی، به عنوان یک روش فرآوری کمینه طی دهه‌های گذشته اهمیت بسیاری یافته است. این فرآیند مستلزم انتقال جرم می‌باشد که با روش‌های مختلف، عمدتاً مبتنی بر قانون فیک، مدل سازی می‌شود. در این پژوهش، ...  بیشتر