اثر تفاله چغندر قند بر کیفیت نان بربری
1. اثر تفاله چغندر قند بر کیفیت نان بربری

(صفحات 20-32) مهسا مجذوبی (صفحات 20-32) مهسا مجذوبی؛ غلامرضا مصباحی غلامرضا مصباحی؛ فرناز سریری فرناز سریری؛ عسگر فرحناکی عسگر فرحناکی؛ جلال جمالیان جلال جمالیان

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4025

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بهبود کیفیت نان بربری و تعویق بیاتی آن با استفاده از پودر تفاله چغندر قند بود. در انجام این تحقیق، پودر تفاله چغندر قند، در پنج سطح 1 ،3، 5، 7 و 10 درصد (وزنی/وزنی بر اساس آرد) در فرمولاسیون ...  بیشتر