تاثیر جنسیت، طول و وزن بدن بر محتوی امگا-3 موجود در بافت خوراکی دو گونه از سخت پوستان (Penaeus semisulcatus و Thenus orientalis) خلیج فارس
1. تاثیر جنسیت، طول و وزن بدن بر محتوی امگا-3 موجود در بافت خوراکی دو گونه از سخت پوستان (Penaeus semisulcatus و Thenus orientalis) خلیج فارس

(صفحات 56-62) مهدی الهی (صفحات 56-62) مهدی الهی؛ عباس اسماعیلی ساری عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر نادر بهرامی فر

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4028

چکیده
  در تحقیق حاضر ارتباط بین درصد ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) چربی موجود در بافت خوراکی (عضله) میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و لابستر (Thenus orientalis) صید شده از آبهای خلیج فارس با برخی از ویژگی‌های ...  بیشتر