اثر پارامترهای فرآیند بر گرفتگی غشاء میکروفیلتر در حین شفاف سازی آب انار
1. اثر پارامترهای فرآیند بر گرفتگی غشاء میکروفیلتر در حین شفاف سازی آب انار

حسین میرسعیدقاضی؛ زهرا امام جمعه زهرا امام جمعه؛ سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ عبدالرضا اروجعلیان عبدالرضا اروجعلیان؛ مهدی نویدبخش مهدی نویدبخش

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4029

چکیده
  آب انار که میوه ای با خواص تغذیه ای بسیار مفید است دارای ظاهری کدر است که نگهداری و تغلیظ آن را دچار مشکل می‌کند. میکروفیلتراسیون آب انار باعث کاهش کدورت آب میوه می‌شود. یکی از مشکلات موجود در این فرآیند ...  بیشتر