شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس هتروفرمنتاتیو اختیاری در پنیر لیقوان
1. شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس هتروفرمنتاتیو اختیاری در پنیر لیقوان

معصومه قطبی معصومه قطبی؛ صبیحه سلیمانیان زاد صبیحه سلیمانیان زاد؛ محمود شیخ زین الدین محمود شیخ زین الدین

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i2.7825

چکیده
  باکتری های لاکتوباسیلوس هتروفرمنتاتیو اختیاری با شرکت در مکانیسم های بیوشیمیایی، عامل ایجاد خصوصیات منحصر به فرد عطری و طعمی در فراورده های لبنی سنتی از جمله پنیر لیقوان هستند. یکی از اهداف عمده ی شناسایی ...  بیشتر