بررسی ماندگاری میوه کیوی پوشش داده شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر و روغن سبوس برنج
1. بررسی ماندگاری میوه کیوی پوشش داده شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر و روغن سبوس برنج

فاطمه حسنی فاطمه حسنی؛ مجید جوانمرد مجید جوانمرد؛ فرزانه گروسی فرزانه گروسی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i3.9099

چکیده
  فیلم و پوشش خوراکی لایه نازکی از مواد خوراکی است که توسط فرآیندهای مناسب صنعت غذا ساخته شده و برای دستیابی به اهدافی نظیر بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری برروی محصول غذایی قرار می گیرد. پوشش دهی میوه جات ...  بیشتر