ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایران
1. ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایران

مریم رواقی؛ مصطفی مظاهری تهرانی مصطفی مظاهری تهرانی؛ احمد آسوده احمد آسوده

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i3.9105

چکیده
  آرد سویا محصولی پروتئینی با حداقل فرآوری در میان سایر محصولات پروتئینی سویاست که به دلیل فواید تغذیه ای، قیمت پایین و خصوصیات عمل کنندگی مطلوب در صنایع غذایی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این ...  بیشتر