بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا
1. بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا

رضا فرهوش؛ رضا فرهوش رضا فرهوش؛ سید محمد علی رضوی سید محمد علی رضوی؛ سید محمود موسوی سید محمود موسوی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i1.9366

چکیده
  در پژوهش حاضر، رشد میسلهای فسفولیپیدی موجود در روغن کانولا بر اثر پیش تیمار شیمیایی و جداسازی آنها از طریق بکارگیری تکنولوژی غشایی مورد بررسی قرار گرفت. محلولهای آبی کلرید کلسیم (1 درصد وزنی) و EDTA (150 میلی ...  بیشتر
بررسی تغییرات خواص فیزیکی و ریزساختاری و مدلسازی ریاضی چروکیدگی پیاز به کمک خشک کن هوای داغ
2. بررسی تغییرات خواص فیزیکی و ریزساختاری و مدلسازی ریاضی چروکیدگی پیاز به کمک خشک کن هوای داغ

صدیقه abbasi؛ سید محمود موسوی سید محمود موسوی؛ محبت محبی محبت محبی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i1.9369

چکیده
  در این مطالعه اثر دمای هوای خشک کننده بر روی چروکیدگی، آبگیری مجدد و ریز ساختار پیاز خشک شده )قطر mm30 و ضخامت mm2/0±3) مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط مختلف خشک کردن باعث تغییرات ساختاری قابل ملاحظه ای در ...  بیشتر
مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ
3. مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ

صدیقه abbasi؛ سید محمود موسوی سید محمود موسوی؛ محبت محبی محبت محبی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i3.9106

چکیده
  هدف اصل این مقاله بدست آوردن و بررسی داده های آزمایشگاهی مربوط به خشک کردن پیاز به کمک خشک کن غیر مداوم کابینتی و مدلسازی این فرآیند است. برای انجام این کار تعدادی مدل تجربی و رگرسیونی جهت برازش داده های ...  بیشتر