بررسی ماندگاری مارگارین مایع در دمای محیط و دمای یخچال
1. بررسی ماندگاری مارگارین مایع در دمای محیط و دمای یخچال

مریم آذری فر؛ محمد حسین حداد خداپرست محمد حسین حداد خداپرست؛ امیرحسین الهامی راد امیرحسین الهامی راد

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i4.9279

چکیده
  در این پژوهش، امکان تولید و مدت ماندگاری مارگارینی با قابلیت سرخ کردن مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به اجرا در آمد. فاکتورهای مورد آزمایش عبارت بودنداز: ...  بیشتر