فرمولاسیون لواشک از ضایعات میوه کیوی
1. فرمولاسیون لواشک از ضایعات میوه کیوی

زهره حمیدی؛ زهره حمیدی اصفهانی زهره حمیدی اصفهانی؛ سلیمان عباسی سلیمان عباسی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i4.9283

چکیده
  با توجه به اهمیت اقتصادی میوه کیوی می توان از ضایعات آن شامل میوه های رسیده و بیش از حد رسیده برای تولید محصول با ارزش اقتصادی بالاتر مثل لواشک بهره برد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی عوامل موثر در تولید ...  بیشتر