بررسی ترکیب وزنی بدن گوسفند و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتار
1. بررسی ترکیب وزنی بدن گوسفند و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتار

بهاره عمادزاده؛ محمد جواد وریدی محمد جواد وریدی؛ مهدی نصیری محلاتی مهدی نصیری محلاتی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i4.9284

چکیده
  بازده گوشتی دام و نسبت اجزاء مختلف لاشه برای تولید کنندگان و دست اندرکاران صنعت گوشت فاکتورهای اقتصادی مهمی به شمار می روند. در این تحقیق، بازده گوشتی و درصد اجزاء مختلف بدن گوسفند و همچنین میزان افت ...  بیشتر