تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته‌ در دوره‌ی رسیدن انگور سفید بیدانه
1. تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته‌ در دوره‌ی رسیدن انگور سفید بیدانه

علی حسن‌پور علی حسن‌پور؛ محسن اسمعیلی محسن اسمعیلی؛ اسعد مدرس مطلق اسعد مدرس مطلق؛ علاالدین رحمانی‌دیدار علاالدین رحمانی‌دیدار؛ مقداد نصیری مقداد نصیری

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i4.9290

چکیده
  در این مطالعه برای تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در دوره رسیدن انگور سفید بیدانه، نمونه ی میوه تازه طی هفت هفته‌ی متوالی، از پانزدهم شهریور تا بیست وششم مهرماه، از یک باغ انگور برداشت گردید. در ...  بیشتر