ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه علوم و فناوری مواد غذایی ایران با کشورهای ایرلند،‌ ترکیه، مصر، آرژانتین و مالزی‌در پایگاه اطلاعاتیWeb of Science طی سال های 1990-2010
1. ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه علوم و فناوری مواد غذایی ایران با کشورهای ایرلند،‌ ترکیه، مصر، آرژانتین و مالزی‌در پایگاه اطلاعاتیWeb of Science طی سال های 1990-2010

هاجر شکرچی زاده هاجر شکرچی زاده؛ نفیسه دهقانپور نفیسه دهقانپور؛ نفیسه سلطانی زاده نفیسه سلطانی زاده؛ مهدی کدیور مهدی کدیور

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i1.9358

چکیده
  در پژوهش حاضر هدف نویسندگان، ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه فناوری مواد غذایی ایران با پنج کشور ایرلند، ترکیه، مصر، آرژانتین و مالزی طی سال های 1990-2010 در پایگاه اطلاعاتی Web of Science است. آمارها نشان می ...  بیشتر