مدلسازی ضریب انتشار مولکولهای معطر در فیلم های پلاستیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
1. مدلسازی ضریب انتشار مولکولهای معطر در فیلم های پلاستیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

بهداد بلوری؛ سید محمد ابراهیم زاده موسوی سید محمد ابراهیم زاده موسوی؛ عبدالرسول ارومیه ای عبدالرسول ارومیه ای؛ حسن لامع حسن لامع

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i1.9361

چکیده
  جذب ترکیبات معطر در بسته بندیهای پلاستیکی و انتشار این ترکیبات سبب کاهش غلظت این ترکیبات در ماده غذایی می شود و بدنبال آن ماندگاری و بازارپسندی مواد غذایی را کاهش می دهد که این امر موجب زیانهای اقتصادی ...  بیشتر