بررسی امکان حفظ کیفیت میوه پرتقال تامسون‌ناول (Citrus sinensis cv. Thomson Navel) با استفاده از تیمارهای پوششی در انبار معمولی
1. بررسی امکان حفظ کیفیت میوه پرتقال تامسون‌ناول (Citrus sinensis cv. Thomson Navel) با استفاده از تیمارهای پوششی در انبار معمولی

زهرا شعبانیان؛ جواد فتاحی مقدم؛ سید ابولحسن علوی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 458-472

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.31370

چکیده
  نقش انبار و پوشش میوه‌ها در حفظ ارزش غذایی و افزایش عمر انباری میوه پرتقال تامسون اهمیت دارد. در این پژوهش میوه پرتقال تامسون بعد از پوشش‌دهی (واکس پلی اتیلن، واکس براق کننده، واکس انباری، واکس Britex Ti، ...  بیشتر