اثر بازدارندگی اسانس زیره سیاه بر رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در محیط های مدل شبیه سازی شده و گوشت ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
1. اثر بازدارندگی اسانس زیره سیاه بر رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در محیط های مدل شبیه سازی شده و گوشت ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

ثنا ربیعی؛ هدایت حسینی؛ مسعود رضائی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i2.37816

چکیده
  ممانعت از رشد باکتری های بیماریزا و افزایش زمان ماندگاری ماهی بعنوان یک ماده غذایی فساد پذیر با استفاده از روش های ایمن از جمله موضوعاتی است که از دیر باز توجه محققین صنایع غذایی و شیلات را به خود معطوف ...  بیشتر