بررسی تاثیر پارامترهای آماده سازی دانه سویا بر میزان فسفاتید، پر اکسید و اسیدهای چرب آزاد روغن خام سویا در صنعت
1. بررسی تاثیر پارامترهای آماده سازی دانه سویا بر میزان فسفاتید، پر اکسید و اسیدهای چرب آزاد روغن خام سویا در صنعت

مهرآیین قاسمی؛ رضا شکرانی؛ جواد کرامت

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i2.37965

چکیده
  روغن نباتی در کشور ما یک محصول استراتژیک محسوب می شود. میزان واردات این محصول حایز اهمیت بوده و به همین دلیل تلاش برای تولید روغن خام در داخل کشور، در حد رقابت با نوع وارداتی آن از نظر هزینه تولید و نیز ...  بیشتر