مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی رازک با هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنز
1. مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی رازک با هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنز

علی محمدی ثانی؛ مریم اعظمی؛ مسعود یاورمنش

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 218-224

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.38741

چکیده
  ترکیبات مشتق شده از گیاهان قرن ها است که به دلیل داشتن فعالیت ضد میکروبی استفاده های دارویی داشته اند. در این تحقیق اثر ضد باکتریایی گیاه دارویی رازک (Humulus lupulus) که جایگاه مهمی در بین داروهای سنتی ایران ...  بیشتر