منحنی های هم دمای دفعی رطوبت در فرایند خشک کردن پسته
1. منحنی های هم دمای دفعی رطوبت در فرایند خشک کردن پسته

(صفحات 25-36) حمیدرضا گازر (صفحات 25-36) حمیدرضا گازر

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.350

چکیده
  پسته یکی از مهمترین محصولات باغی کشور است که ارزش اقتصادی بالا و صادرات آن بر اهمیت فرآوری و بسته بندی این محصول می افزاید . یکی از مراحل مهم در فرآوری پسته مرحله خشک کردن محصول و رساندن رطوبت به محدوده ...  بیشتر