پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی
1. پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی

(صفحات 45-56) احمد بهارلویی (صفحات 45-56) احمد بهارلویی؛ محمود امید محمود امید؛ حجت احمدی حجت احمدی؛ شاهین رفیعی شاهین رفیعی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.352

چکیده
  به منظور پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری به کمک شبکه عصبی مصنوعی، آزمایشاتی در پنج سطح دمایی از 40 تا 80 درجه سانتی گراد، چهار سرعت جریان هوای ورودی بین 5/0 تا 2 متر بر ثانیه و در سه تکرار (جمعا 60 سری) ...  بیشتر