تاثیر میزان آفلاتوکسین تولیدی توسط آسپرژیلوس فلاووس بر کاهش بازاریابی پسته در جهان
1. تاثیر میزان آفلاتوکسین تولیدی توسط آسپرژیلوس فلاووس بر کاهش بازاریابی پسته در جهان

صفحات 13-19 حسین صارمی صفحات 13-19 حسین صارمی؛ سید محمود اخوت سید محمود اخوت

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1760

چکیده
  محصول پسته یکی از محصولات عمده کشاورزی در ایران به شمار می رود و بخش عمده صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد . آفلاتوکسین به عنوان متابولیت ثانویه تولید شده توسط قارچ آسپرژیلوس فلاووس در پسته به عنوان ...  بیشتر
راههای کنترل قارچ آسپرژیلوس فلاووس مهمترین عامل تولید آفلاتوکسین در پسته به منظور افزایش صادرات این محصول
2. راههای کنترل قارچ آسپرژیلوس فلاووس مهمترین عامل تولید آفلاتوکسین در پسته به منظور افزایش صادرات این محصول

صفحات 21-27 حسین صارمی صفحات 21-27 حسین صارمی؛ سید محمود اخوت سید محمود اخوت؛ هانیه صارمی هانیه صارمی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1777

چکیده
  اصولاً درختان پسته در مناطقی مورد کشت قرار می گیرند که از نظر عوامل مهم اکولوژیکی مانند حرارت و رطوبت، مطلوب فعالیت قارچ آسپرژیلوس فلاووس می باشد. از طرفی میوه پسته حاوی موادی است که نه تنها فعالیت قارچ ...  بیشتر